default-logo
Comment are off

BurgerBelangen Ermelo wil onderzoek derde variant langs de spoorlijn

vrachtauto

BurgerBelangen Ermelo wil derde variant langs de spoorlijn

ERMELO –  In de commissie Infrastructuur en Ruimte van dinsdagavond stond de opwaardering van de Oude Telgterweg op de agenda. De weg zal voor een betere ontsluiting van bedrijventerrein Kerkdennen en plannen voor het Westflanktracé door het bos gaan lopen. Nu is het nog een 30 km weg, maar de gemeente wil deze weg opwaarderen omdat het de kortste en snelste verbinding is naar de A28 via Nulde.

In het bos langs de sportcomplexen vanaf de spoorwegovergang tot aan de Volenbeekweg ligt een fietspad in de bosstrook, die eigendom is van de gemeente. Om het (vracht)verkeer beter af te wikkelen van Kerkdennen, wil het college de fietsvoorzieningen en het groen betrekken. Nu gebeurt dat veelal via de Hamburgerweg, maar die weg is er niet voor ingericht en kan er ook niet voor worden aangepast. Wanneer de Westflank is gerealiseerd, is de Oude Telgterweg volgens het college de ontbrekende schakel van de op elkaar aansluitende gebiedsontsluitingswegen.

Duurzaam Veilig

De huidige kruising met de Volenbeekweg is erg onoverzichtelijk. En de aanwezigheid van een direct naastgelegen (belangrijke) leiding van de Gasunie in de zuidelijke berm van de Oude Telgterweg is een complicerende factor. Om deze weg Duurzaam Veilig te kunnen inrichten, zullen er  grootschalige aanpassingen moeten plaatsvinden. Daarvoor is een wijziging van het bestemmingplan nodig en zal ook moeten worden voldaan aan de Wet Geluidhinder. Het college overweegt derhalve een geheel nieuwe weg door het bos met handhaving van de bestaande weg van de Oude Telgterweg als parallelweg. Op dit moment wordt een studie uitgevoerd.

Spoorlijn

Bart van der Knaap (BBE) kwam met een nieuwe variant op de proppen. Namelijk een weg langs de spoorlijn over de Zanderij. De wethouder, Jan van Eijsden, voelde er niet veel voor om nog een nieuw tracé te onderzoeken. ,,Dat kost meer tijd en geld. Maar u beslist daarover.” Volgens Monique van den Broek (VVD) en Dick te Brake (CDA) was dit al eens eerder onderzocht, maar kon die variatie niet. Maar Van der Knaap was van mening dat dat voorstel toen over een weg over de hei ging. Hij zei mogelijk met een amendement in de raad te komen over deze mogelijkheid.

De commissieleden stelden vragen over het standpunt van Putten, die probeert het vrachtverkeer van Ermelo via de wijk West zo veel mogelijk te ontmoedigen. Putten heeft volgens Te Brake zelfs ook te maken met sluipverkeer dat via de afrit via de Schaapsdijk naar Putten rijdt, wanneer het verkeer in de file staat op de A28. En was er wel voldoende gecommuniceerd met de omwonenden, wilden Bea van ’t Hul (PE), Ronald van Veen (CU) en VVD weten van de wethouder. ,,U gaat pas in september met hen spreken, begrijpen we uit het Project Initiatie Document (PID).” Te Brake: ,,En heeft u wel met de ondernemers van Kerkdennen gesproken?”

Vrachtverkeer Westflank

Duidelijk werd dat de commissieleden zich zorgen maakten om de houding van Putten. Bart van der Knaap wilde weten waarom er geen integrale aanpak was in dit gebied tussen Ermelo en Putten. ,,Gaat u aub in dialoog met Putten. Het kan toch niet zo zijn dat het verkeer van Ermelo gedwongen wordt naar een afslag? Waarom is daar geen actie ondernomen?” Van der Knaap zei niets terug te vinden in het PID over deze afwikkeling via de Watervalweg naar Nulde.” Hij zei zorgen te hebben over de houding van Putten.,,Wanneer Putten het vrachtverkeer gaat tegenhouden, krijgen we veel vrachtverkeer dat dan via de nieuwe ontsluiting van Kerkdennen via de Westflank en de Horsterweg zal gaan rijden.”

Geen afsluiting

Wethouder Jan van Eijsden nam veel van de zorgen weg. ,,We hebben anderhalf jaar geleden al melding gemaakt dat Putten een onderzoek deed naar de verkeersafwikkeling. Ze hebben ons toen uitgenodigd mee te doen. Maar dat hebben we niet gedaan, om niet medeplichtig te worden gemaakt aan een rapport waar haken en ogen zitten. We willen onze handen vrij houden om er wat van te vinden. Dat hebben we met u gedeeld en u heeft dat als raad onderschreven. Putten is betrokken geweest bij het rapport van Putten, zo ook met de ondernemers van Kerkdennen, Wijkvereniging West en buurtvereniging Horst en Telgt. Het rapport is nu gepubliceerd en ons college is informeel op de hoogte gesteld. Er is geen sprake van afsluiting van de wegen. Wel zegt Putten te overwegen het verkeer te ontmoedigen, maar meer weten we ook niet. Het besluit is niet officieel. Het is duidelijk dat wij onbelemmerde doorgang naar Nulde willen, daarvan is Putten doordrongen.” Wat betreft de varianten zei Van Eijsden te wachten op het rapport van het adviesbureau. ,,Ook de communicatie zal zeker aandacht krijgen, we hebben uw oproep gehoord, maar voor ons is dat vanzelfsprekend. We hebben zelfs Wijkvereniging West geadviseerd iemand van de Oude Telgterweg op te nemen in het bestuur. Dat is onze belangrijkste gesprekspartner, dan zitten de bewoners van de Oude Telgterweg vooraan en kunnen zij invloed uitoefenen.”

De wethouder begreep aanvankelijk de vraag van BBE niet goed. ,,Bent u echt een voorstander van een weg over de hei?” Van der Knaap verduidelijkte dat hij een mogelijkheid zag de weg van de Zanderijkant langs het spoor naar de Waterval aan te leggen en niet langs de kant van  de heide. Hij adviseerde in overleg te gaan met Putten. ,,Nu stopt de Westflank bij de Oude Telgterweg. Er liggen nog oude schetsen, die verbetering kunnen betekenen. Kom met elkaar tot een gezamenlijk plan.” Te Brake gaf het college mee te komen met een reactie richting Putten. ,,Straks neemt Putten verkeersbesluiten en zijn wij te laat.”

Leeuw

Bea van ’t Hul zei de zorgen van BBE niet te delen. ,,Wil het verkeer wel via de Westflank? Het zal eerder via A1 willen als de toegang bij Nulde vervalt. Ik wil het college wel vragen de verkeersstromen goed te onderzoeken.” Leo van der Velden wilde wel weten wat de rechten van Putten zijn. ,,We kunnen toch niet meer zoals twee eeuwen terug onze grenzen bewaken. Zijn er provinciaal afspraken? Laten we als leeuwen vechten voor onze belangen.” Wat betreft de advisering van Van Eijsden aan het bestuur van de wijkvereniging om bewoners op te nemen, adviseerde Van der Velden terughoudend te zijn. ,,We moeten ons niet bemoeien met de structuur van een vereniging.”

Palen

Jan van Eijsden hield de commissie voor niet het beeld op te roepen dat Putten palen in de grond zou gaan slaan om het verkeer te weren. ,,Dat is niet zo. We zijn juist blij dat deze zaken niet genoemd worden in hun rapport. Putten snapt dat wij geen belang hebben bij het ontmoedigen van verkeer over hun grond. Maar het is wel hun grond, daar gaan zij over, net zoals wij over de grond van Ermelo. We respecteren elkaars grenzen, maar als het de spuigaten uitloopt dan zullen we heus wel ingrijpen.”

Verkeersstromen

Pas toen beleidsmedewerker Kortrijk meldde dat het college van Putten de ontmoediging van het vrachtverkeer uit het uitgebrachte rapport niet hebben overgenomen, was de commissie gerustgesteld. ,,De belemmering aan de Oude Telgterweg waarover eerst sprake was, is er uitgehaald. Daar zijn we blij mee. En ja er is veel aandacht voor het onderzoek van de verkeersstromen in het PID”, stelde Van Eijsden de commissie gerust. ,,In ons voorstel aan de raad zult u dit allemaal terugvinden. ”

Sluipverkeer

Dat er veel sluipverkeer over de Schaapsdijk via Ermelo naar Nulde rijdt, kon Van Eijsden niet ontkennen. ,,Zeker ’s morgens als het druk is op de A28 gebeurt dat. Maar dat kun je niet tegengaan. Verkeer zoekt net als water de kortste weg.” Volgens Van der Velden moet je daar ook niets van willen vinden. ,,Dan zou je het zelfde doen als wij Putten verwijten, verkeer weren van je grondgebied.”

 

Bron en foto: ErmeloNext, Jeanne Dijkstra

About the Author