default-logo

Dossier Postlaantje

 

In de commissievergadering van 29 november heeft de commissie de suggestie van Wethouder Jan van de Bos overgenomen om een hoorzitting te houden met betrekking tot het plan Postlaantje/Wegwijzer.

Daarentegen heeft de fractie van BurgerBelangen Ermelo  vernomen dat het college de plannen van Uwoon in behandeling heeft ter voorbereiding van een  besluit voorontwerp bestemmingsplan. Het betreurt ook de fractie van BurgerBelangen Ermelo dat a.s. maandag 16 januari de gemeente samen met Uwoon de plannen presenteert.

Dit leidde binnen de fractie van BurgerBelangen Ermelo tot de volgende vragen aan het college.

  1. In hoeverre is het college, met het oog op de komende hoorzitting, nog bereid (voorlopig) afstand te nemen van het plan Uwoon?
  2. In welke mate bent u ontvankelijk voor het alternatieve plan Ritzen, dat naar blijkt, op meer draagvlak mag rekenen van de omwonenden dan het plan Uwoon?

De fractie van BurgerBelangen Ermelo hecht eraan, dat de hoorzitting niet door enige, voorbarige procedure wordt gehinderd. Alleen zo is de raad in de gelegenheid tot een integrale afweging te komen binnen de door de raad vastgestelde kaders.

BurgerBelangen Ermelo is tevens van mening dat het scheppen van verwachtingen die niet nagekomen kunnen worden, bij welke partij dan ook, initiatiefnemers en bewoners, zo veel mogelijk voorkomen moet worden.

De hoorzitting zal op 6 februari a.s. plaatsvinden. Ermeloërs die bezwaar maken tegen dit plan kunnen tot 9 februari hun zienswijze indienen.

BurgerBelangen Ermelo heeft maart vorig jaar tegen dit plan van Uwoon gestemd. Van der Knaap snapt dat Ermeloërs vinden dat eindelijk iets moet gebeuren in dit gebied. Het plan dat vorig jaar op tafel lag kende verschillende tekorten: het had te weinig parkeerplaatsen, geen woningbouwprogramma dat doorgaans ten koste gaat voor de starter, aantasting van historische bomen en gezichtsbepalende panden, geen draagvlak bij omwonenden en een verstedelijking, daar waar deze raad juist een dorps karakter wil behouden.

Het Plan Ritzen laat zien dat er meer wordt gekeken naar ruimtelijke indeling van openbare ruimten. Daartegen heeft Uwoon ook niet stil gezeten. Hiervoor wil de raad juist een hoorzitting, welke 6 februari wordt gehouden. Tijdens deze hoorzitting zal worden gekeken naar de communicatie van Uwoon naar de omgeving en naar de kwaliteiten van de plannen.

Van der Knaap snapt de houding van het college niet. Dat zij enerzijds de suggestie doet om een hoorzitting te organiseren en anderzijds het plan in bestemmingsplan procedure doet en een voorlichtingsavond organiseert. In Den Haag bestempelt de politiek daar zoiets als “knetter gek”.  Hier in Ermelo gaan we gelukkig respectvol met elkaar om en noem ik het maar “onbegrijpelijk en onhandig”.

Wat BurgerBelangen Ermelo betreft, gaat het erom dat er straks iets staat, wat meerwaarde vormt voor Ermelo. We doen dit echt voor Ermelo. Het zou jammer zijn als er wegens politieke en bestuurlijke redenen een minder plan wordt gerealiseerd.

About the Author

Leave a Reply

*