default-logo

Statement BurgerBelangen over Kerkdennen

Op 9 november jl. heeft de gemeenteraad gesproken over Kerkdennen. Een onderwerp waar veel Ermeloers wel een mening over hebben. Het voorstel betrof de verkleuring van Kerkdennen, wat bij menigeen uitleg behoefde. Voor BurgerBelangen Ermelo is dit helder. Ik kom hier bij u later op terug. De gemeenteraad moest een budget beschikbaar stellen van € 938.000. Het voorstel met daarbij het krediet had de fractie van BurgerBelangen Ermelo moeite, maar niet onoverbrugbaar. We hebben het hier immers ook over de ondernemers van Ermelo.

De techniek van het voorstel
Het voorstel was opgebouwd vanuit de Structuurvisie, het bestemmingsplan Kom Ermelo en het Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan. Het wordt wat technisch, maar ik zal u uitleggen waaruit het voorstel is opgebouwd. De Structuurvisie is in 2012 vastgesteld en geldt tot 2025. De gemeente heeft dit opgesteld met participatie van vele betrokken partijen, zoals ondernemers, inwoners, verenigingen en instellingen. Dit een langer termijn visie waar de bestemmingsplannen onder komen te vallen. Het bestemmingsplan Kom Ermelo is in juni 2013 door de raad vastgesteld. U denkt nu: dat is mooi. Je stelt eerst een structuurvisie vast en daarna het bestemmingsplan. Maar zo zit het niet in elkaar. Het bestemmingsplan Kom Ermelo is namelijk een conserverende bestemmingplan. Wat inhoud dat alle bestaande bestemmingen worden geactualiseerd en vastgelegd. Dit kon volgens het college niet anders, want het oude bestemmingsplan zou na 1 juli 2013 zijn verlopen met alle juridische en financiële consequenties van dien. Dit betekent dus dat we in Ermelo te maken hebben met een bestemmingsplan dat geen relatie heeft met de structuurvisie. Ook niet die van Kerkdennen. Het Gemeentelijk verkeer en vervoersplan is begin 2014 vastgesteld. Voor Kerkdennen gold in dit plan een 50 km regime. BurgerBelangen Ermelo heeft indertijd tegen het GVVP gestemd.

Het voorstel:
Het voorstel richtte zich met name op de verkeersveiligheid, revitaliseren en duurzaamheid. In dit voorstel werd niet gewaarborgd dat percelen waar nu een lichte categorie bedrijfsvoering (bijvoorbeeld een sportschool) niet naar een zwaardere categorie zoals productie. Er bestaat binnen de raad een verschil van mening of je bij het wijzigen van het bestemmingsplan de rechten van de ondernemer afneemt. Naar de mening van BurgerBelangen Ermelo is dit niet. Uitgangspunt is dat de onderneming kan blijven ondernemen, de categorieen op Kerkdennen worden verlaagd en de leefomgeving om Kerkdennen wordt verbeterd. Hierdoor zijn een aantal moties ingebracht met als resultaat dat het kruispunt Oude Telgterweg, Heidelaan en Steynlaan wordt aangepakt, de Herderlaan en Kerkdennen het 30 km regime krijgt, een fietspad over de hei komt en dat met ondernemers wordt gesproken over wijziging van bestemmingsplan. De laatste motie die door de SGP werd ingebracht behoefde nog een aanpassing, zodat de bestemmingplannen daadwerkelijk worden aangepakt. Als deze motie niet het gewenst effect heeft, zal BurgerBelangen Ermelo een volgende stap zetten. Het parkeren van de vrachtwagen zat niet in het voorstel. Het college wil daar in een later stadium op terug komen. BurgerBelangen Ermelo vindt dat het lang parkeren niet meer in de bebouwde kom thuishoort.

Politiek gezien
De raad was eenduidig en wil geen verzwaring van industrie op Kerkdennen zien. Hoe zal de raad reageren op de wethouder wanneer dit wel gebeurd. BurgerBelangen vindt dat de wethouder dan met noodmaatregelen moet komen om dit te voorkomen. Daarnaast is het zo dat het voorstel is aangenomen met slechts één partij van de coalitie. Dat is geen sterk signaal voor de samenwerking. Verder vind BurgerBelangen Ermelo dat de gemeenteraad over een langer termijn moet nadenken wat zij wil met dit gebied. Het is eenmaal zo dat na 2030 geen nieuwbouwlocaties meer zijn. Verder moeten we ons ook afvragen of dit gebied op langer termijn nog continuïteit kan bieden. BurgerBelangen Ermelo denkt serieus na over een nieuw Heidefront ontwikkeling. Waarbij de uitgangspunten zijn; woningbouw, verbetering aanzicht Ermelo vanaf de heide en waarborg bieden voor werkgelegenheid in en om Ermelo.

About the Author

Leave a Reply

*